logo
Vedtekter > voteringer
Alle saker som behandles på årsmøtet med unntak av lovendringer, avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme.

Spille sjakk på internett?
chessbase
icc
Søk etter partier/
spillere i chessgames