logo
Vedtekter > styremøter
Styret ivaretar klubbens interesser i overensstemmelse med klubbens vedtekter og årsmøtets vedtak.

Styremøte avholdes: 
A) når leder forlanger det.
B) når to av styremedlemmene forlanger det.

Styret er beslutningsdyktig når tre av styremedlemmene er til stede, og disse er enige. 
Ellers avgjøres alle sakene innen styret med alminnelig flertall. 
Styrets medlemmer har taushetsplikt.Spille sjakk på internett?
chessbase
icc
Søk etter partier/
spillere i chessgames