logo
Vedtekter > styremedlemmens arbeidsoppgaver
Lederensoppgaver er å lede klubbens drift og møter, være klubbens "ansikt" utad samt ta seg klubbens eksterne økonomi og tildele arbeidsoppgaver.
Klubbens ansvarlige leder, leder alle møter, og underskriver
alle viktige brev og fører fortegnelse over klubbens premier og oppbevarer om nødvendig disse

Kasserer fører klubbens regnskap, innkrever medlems-
og startkontingent, betaler regninger og fører medlemsfortegnelse. Regnskap føres i h.h.t §12.
Han plikter å underrette leder/styret om klubbens finanser med jevne mellomrom.

Materialforvalter har tilsyn med alle klubbens eiendeler og fører fortegnelse over alt materiell.

Sekretær fører all den korrespondanse som ikke sorterer under andre. 
Han/hun fører protokoll fra alle møter, og orienterer medlemmene om styrets vedtak og
beslutninger. Dessuten sende rapporter til forbundet.

Forretningsutvalg Leder, kasserer og sekretær danner klubbens forretningsutvalg. 
Forretningsutvalget ivaretar klubbens daglige gjøremål, og har avgjørende myndighet
hvor saker av ikke stor økonomisk betydning kommer inn i bildet.Spille sjakk på internett?
chessbase
icc
Søk etter partier/
spillere i chessgames