logo
Vedtekter > ekstraordinært styremøte
Styretivaretar klubbens interesser i overnsstemmelse med klubbens vedtekter og årsmøtet vedtak.Styremøte avholdes:
A) Når leder forlagner det.
B) Når to av styremedlemmene forlanger det.

Styret er beslutningsdyktig når tre av styremedlemmene er til stede, og disse er enige.
Ellers avgjøres alle sakene innen styret med alminnelig flertall.
Styrets medlemmer har taushetsplikt

Spille sjakk på internett?
chessbase
icc
Søk etter partier/
spillere i chessgames