logo
Vedtekter > årsmøtet
Ordinært årsmøte holdes i juni, og innkalles av styret med 14-fjorten dagers varsel. Saksliste, årsberetning og revidert årsregnskap samt valgkomiteens innstilling vedlegges innkallelsen. 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøteen, må være styret i hende senest 1-en-uke før møtet.
Etter denne tid kan bare et forslag behandles dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer vedtar dette. Ethvert medlem, som har betalt sin medlemskontingent, 
samt stått i klubben i minst 3-tre-måneder,
er stemmeberettiget. Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet.

Spille sjakk på internett?
chessbase
icc
Søk etter partier/
spillere i chessgames